Ochrana osobných údajov

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov
v spoločnosti Hravá škôlka s.r.o.
pre zmluvných partnerov / návštevníkov webstránky /
používateľov e-shopu / záujemcov o Newsletter

 Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V záujme splnenia zákonných povinností Vám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa - Hravá škôlka s.r.o. so sídlom Žižková 4D, 040 11 Košice, IČO: 47 802 278, e-mail: info@hravaskolka.sk, telefonický kontakt: 0950 103 305, webové sídlo: https://www.lerni.sk/

2. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

 • Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, vrátane dodávania tovaru prostredníctvom e-shopu.
3. Účel: realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie;
 • Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
4. Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
 • Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
5. Účel:: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo: https://www.lerni.sk/;
 • Právny základ: Súhlas dotknutej osoby pre zasielanie noviniek (newsletter). Súhlas nám udelíte dobrovoľným vložením Vašej e-mailovej adresy na ktorú máte záujem o zasielanie noviniek a ponúk od našej spoločnosti.
6. Účel: zasielanie noviniek, propagovanie Prevádzkovateľa, jeho aktivít a služieb;

 

Spracúvané osobné údaje- na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:
 1. Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska
 2. údaje o službách o ktoré máte záujem alebo ktoré poskytujete,
 3. údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 4. platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.) pokiaľ došlo k plneniu za služby,
 5. v prípade navštívenia nášho webového sídla – IP adresa, webové logy, cookies,
 6. v prípade prevádzky newslettra – meno, e-mail, telefón.
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
  1. našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb, poskytovateľom webhostingových služieb, doručovateľom tovaru, zásielkovým spoločnostiam /napr. DHL Express (Slovakia), spol. s r.o./ a Slovenskej pošte, a.s.;
  2. v prípade zmluvných partnerov poskytovanie údajov ak to ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – nevykonávame.
 • Doba uchovávania osobných údajov – Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce Vaše osobné údaje. V prípade využitia kontaktného formulára na webstránke maximálne 1 rok od zaslania dopytu. Pri spracúvaní údajov na prevádzku newslettra iba po dobu trvania Vášho súhlasu.
 • Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi – ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:
  • Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.
  • Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
  • Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
  6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  • Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
  • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
  • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
  • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  1. Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Pre zasielanie noviniek a reklamy máte možnosť prejaviť Váš súhlas. Nemáte povinnosť nám takýto súhlas poskytnúť. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať alebo navštívite naše webové sídlo, vtedy je už potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám služby, resp. Vám nebude umožnené plnohodnotne prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.
  2. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Pri spracúvaní osobných údajov pre vyššie stanovené účely nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
  3. Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať zaslaním správy na e-mailovú adresu: info@hravaskolka.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 0950 103 305.
  

  Košík (0)

  Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.