Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.lerni.sk

 

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom na jednej strane a objednávateľom / kupujúcim na druhej strane 

Čl. 1 Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú zmluvnými podmienkami v zmysle ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obch. Z.“) záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi spoločnosťou: Hravá škôlka s.r.o., Žižková 4D https://www.lerni.sk/, ako dodávateľom tovarov a fyzickou a/alebo právnickou osobou ako objednávateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou:

a) kúpnej zmluvy,

b) zmluvy o dielo alebo

c) nepomenovanej zmluvy, t.j. takej ktorá nie je výslovne upravená ako typ zmluvy v zákonných ustanoveniach, avšak zmluvné strany dostatočne určia predmet svojich záväzkov,

uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom uvedeným nižšie v týchto VOP.

(zmluvné typy uvedené v bode 1.1 písm. a), b), c) označené ďalej aj ako „zmluvy“)

1.2. Hravá škôlka s.r.o, Žižková 4D, 040 11 Košice, IČO: 47 802 278 v zmluvných vzťahoch vystupuje najmä na strane predávajúceho, dodávateľa, zhotoviteľa a v týchto VOP sa ďalej označuje ako „dodávateľ“.

1.3. Druhá zmluvná strana - fyzická osoba a/alebo právnická osoba v zmluvných vzťahoch vystupujúc najmä na strane kupujúceho, objednávateľa sa vo VOP ďalej označuje ako „objednávateľ

1.4. Objednávateľ a dodávateľ sa pre účely týchto VOP ďalej spolu označujú ako „zmluvné strany“.

1.5. Objednávateľ si tovar od dodávateľa objednáva prostredníctvom objednávky doručenej dodávateľovi na e-shope, e-mailom alebo telefonicky, čím predkladá návrh zmluvy.
Objednávka musí obsahovať fakturačnú a dodaciu adresu, mobilný telefonický kontakt, presný kód, názov a množstvo tovaru (ďalej len „objednávka“).

1.6. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany dodávateľa je písomné alebo e-mailové potvrdenie objednávky dodávateľom, z obsahu ktorého je zrejmá vôľa dodávateľa byť viazaný objednávkou (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Prijatie objednávky je účinné v okamihu, kedy je doručené objednávateľovi.

1.7. Uzavretie zmluvy – zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom záväzného potvrdenia objednávky dodávateľom (ďalej len „uzavretie zmluvy“).

1.8. Tovar sú hnuteľné veci alebo zásielka alebo dielo špecifikované v objednávke (ďalej len „tovar“).

1.9. Miesto dodania tovaru je sídlo dodávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodli na inom mieste dodania tovaru (ďalej len „miesto dodania“).

1.10. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávky, uzatváranie zmluvy, dohodnutie zmluvných podmienok a aj prijatie tovaru v jeho mene vykonala iba oprávnená osoba; v prípade porušenia tohto záväzku je dodávateľ oprávnený domáhať sa náhrady škody od objednávateľa, ktorá mu takýmto konaním objednávateľa vznikla. Za oprávnenú osobu objednávateľa sa považuje ktorýkoľvek zamestnanec/pracovník objednávateľa alebo osoba používajúcu komunikačné prostriedky objednávateľa (e-mail, telefón) alebo pečiatku objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností sa tieto subjekty považujú za osobu oprávnenú konať v mene a za objednávateľa v zmysle ust. § 15 alebo ust. § 16 Obchodného zákonníka.

1.11.    Všetky objednávky prijaté dodávateľom sú záväzné. Objednávateľ môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je objednávateľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky dodávateľom. Objednávateľ môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email dodávateľa uvedený v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom sídle dodávateľa.

1.12. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane dodávateľa pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je dodávateľ povinný dodať objednávateľovi tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že objednávateľovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Dodávateľ informuje objednávateľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle objednávateľovi na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí objednávateľom na emailovú adresu dodávateľa.

1.13. Dodávateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku tovaru, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredanie zásob, stiahnutie z ponuky a pod.) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia dodávateľ nebude schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, alebo v prípade ak zabezpečenie tovaru by dodávateľovi spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru. Uvedené stornovanie objednávky, teda odstúpenie od zmluvy, je dodávateľ oprávnený uplatniť iba v prípade, ak sa s objednávateľom nedohodol na náhradnom plnení. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o stornovaní objednávky, telefonicky alebo e-mailom. Ak objednávateľ uhradil kúpnu cenu alebo jej časť ešte pred stornovaním objednávky, dodávateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi celú prijatú sumu do 14 dní na účet, z ktorého bola kúpna cena poukázaná, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Čl. 2 Predajné ceny a platobné podmienky

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za tovar riadne a včas, pričom cena za tovar vychádza z katalógových cien dodávateľa, alebo ceny ako bola dohodnutá v zmluve. Všetky ceny v katalógu sú platné do vydania nového katalógu a sú vrátane DPH. Taktiež všetky ceny uvedené v e-shope (na webovom sídle dodávateľa) sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nie je osobitne uvedené ináč.

2.2. Všetky ceny sú uvádzané bez ďalších nákladov a to najmä: expedičných nákladov, balenia tovaru, resp. akýchkoľvek osobitných požiadaviek na tovar zo strany objednávateľa. V prípade účtovania ceny za doručenie, balenie alebo akýchkoľvek iných nákladov, tieto uvádzame osobitne, najneskôr do vytvorenia objednávky.

2.3. Ak je objednávateľom materská škola, základná škola a iné štátne organizácie dodávateľ môže dodať tovar aj bez úhrady kúpnej ceny vopred, teda „na faktúru“, pričom maximálna doba splatnosti je 14 dní.

2.4. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak je objednávateľom súkromná fyzická osoba alebo právnická osoba alebo iná neštátna organizácia, dodávateľ dodá objednaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny a prípadne ďalších nákladov, a to napríklad formou dobierky alebo zaplatenej ceny za tovar na predfaktúru. Forma úhrady bude vždy uvedená pri záväznom akceptovaní objednávky.

2.5. Peňažný záväzok objednávateľa sa považuje za splnený momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet dodávateľa.

2.6. Dodávateľ zasiela faktúry elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a /alebo poštou na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.

 

Čl. 3 Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa 

 

3.1. Objednávateľ je povinný prevziať objednaný tovar, inak sa zaväzuje uhradiť všetky náklady dodávateľa, ktoré vznikli neprevzatím tovaru a jeho doručovaním späť dodávateľovi. Uvedené neplatí, pokiaľ objednávateľ pri prevzatí tovaru zistí poškodenie tovaru.

3.2. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie obalu výrobku, pokiaľ toto poškodenie bolo spôsobené v priebehu prepravy, dopravcom. Objednávateľ má právo skontrolovať stav tovaru  a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, ktorý slúži ako podklad k reklamácii tovaru objednávateľom. Objednávateľ má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Podpísaním prepravného listu objednávateľ súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

3.3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas.

 

Čl. 4 Dodacie podmienky

4.1. Tovar je dodaný dňom prevzatia tovaru zo strany objednávateľa. Ak prepravu zabezpečuje dodávateľ podľa objednávky objednávateľa, tak platí, že tovar je dodaný v čase, keď bol odovzdaný prepravcom objednávateľovi. Objednávateľ potvrdí prijatie tovaru dopravcovi spravidla na dodacom liste, pričom od tohto momentu môže objednávateľ fakticky nakladať s tovarom.

4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na objednávateľa prevzatím tovaru objednávateľom na mieste určenom objednávateľom v objednávke. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretej osoby – prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody z dodávateľa na objednávateľa v okamihu odovzdania tovaru objednávateľovi. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na objednávateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.


4.3. Objednávky sú realizované v termíne od 5 do cca 30 pracovných dní. Doba dodania je vždy orientačná. Pri spolupráci so špedičnými spoločnosťami je nutné si k dodacej lehote prirátať 1-2 dni, ktoré sú uvedené na stránkach špedičných spoločností.

4.4. Pri možnosti výberu platby dobierkou sa automaticky priráta dobierkový poplatok 1,00 € vrátane DPH. Uvedený poplatok je samostatne uvedený v texte objednávky.

4.5. Dodávateľ je povinný uvádzať predpokladaný čas dodania pri jednotlivých tovaroch. Pokiaľ dodávateľ, po prijatí objednávky nie je schopný dodržať deklarovaný čas dodania, je dodávateľ povinný bezodkladne informovať o dočasnej nedostupnosti objednaného tovaru objednávateľa. V prípade, že objednávateľ s takto predlženou lehotou dodania vyjadrí písomný, resp. telefonický nesúhlas, má objednávateľ právo zrušiť objednávku bez akýchkoľvek sankcií za zrušenie objednávky.

 

Čl. 5 Výhrada vlastníctva


Objednávateľ berie na vedomie, že podľa týchto VOP sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení. Do tejto doby je výlučným vlastníkom tovaru dodávateľ a tovar je objednávateľovi iba zverený. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účinnosť tejto výhrady vlastníctva voči tretím osobám a výhradu vlastníctva tretím osobám vhodným spôsobom oznámiť. V prípade
porušenia tejto povinnosti zodpovedá objednávateľ dodávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.

 

Čl. 6 Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.1. Dodávateľ vyhlasuje, že tovar bude:

a) použiteľný na účel dohodnutý v zmluve a na účel, ktorý je pre tovar obvyklý,

b) nový a zachová si vlastnosti dohodnuté v zmluve a vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na jeho užívanie.

6.2. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodaný tovar v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru v mieste určenom objednávateľom v objednávke.

6.3. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť dodávateľovi skryté vady tovaru do 24 hodín po zistení tejto vady na tovare.

6.4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely, ako je určený, pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

6.5. Prípadné zistené kvantitatívne nedostatky dodaného tovaru je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru. V opačnom prípade má právo len na reklamáciu skrytých vád tovaru.

6.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobkov ani na škody spôsobené nesprávnym používaním či montážou.

6.7. Pre uplatnenie reklamácie je objednávateľ povinný doručiť objednávateľovi osobne, písomne alebo elektronickou poštou písomnú reklamáciu, ktorá musí obsahovať nasledovné informácie:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

• predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha (názov a kód výrobku, dátum zakúpenia tovaru, číslo faktúry alebo dodacieho listu, popis reklamovanej chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie zobrazujúcej vadu),

• komu je reklamácia adresovaná,

• dátum podania reklamácie,

• podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

6.8. Na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Dodávateľ môže kedykoľvek objednávateľa vyzvať na predloženie fotodokumentácie reklamovaného tovaru.

6.9. Reklamovaný alebo vrátený tovar nie je možné zasielať dodávateľovi na dobierku ak dodávateľ na to nedá objednávateľovi písomný súhlas.

6.10. Postup pri vybavovaní reklamácie je uvedený v Reklamačnom poriadku, ktorý je dostupný na webovom sídle dodávateľa, tu: https://www.lerni.sk/pages/reklamacny-poriadok/ 

 

Čl. 7 Bezpečnosť a ochrana informácií

Dodávateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s platnými predpismi, najmä v zmysle nariadenia EÚ – GDPR a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobné informácie o osobných údajoch, ich spracovávaní, ochrane a o Vašich právach nájdete na webovom sídle dodávateľa, tu: https://www.lerni.sk/pages/ochrana-osobnych-udajov/

 

Čl. 8 Informácia o možnosti spotrebiteľa obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov

8.1 Vážený zákazník, ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás (ako dodávateľa) so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva.

8.2 Ak na Vašu vyššie uvedenú žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov.

8.3 Výklad pojmov pre účely tohto článku obchodných podmienok a pre účely alternatívneho riešenia sporov:

 1. spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 2. predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,
 3. alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu,
 4. stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje,
 5. orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,
 6. subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený vyššie a ďalej oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (jedná sa o právnickú osobu založenú alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa, komoru zriadenú zákonom alebo záujmové združenie). Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

8.4 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

8.5 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 8.4 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

8.6 Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

8.7 Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Na ustanovenia zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

8.8 Návrh musí obsahovať:

 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie predávajúceho,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.9 K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

8.10 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 391/2015 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.11 Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov sú uvedené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie je taktiež možné získať na ktoromkoľvek inšpektoráte SOI alebo u subjektov alternatívneho riešenia sporov zapísaných v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

8.12 Platforma alternatívneho riešenie sporov prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je dostupná na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .

8.13 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.Čl.9 Osobitné ustanovenia


9.1. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka, a to v prípade ak sú objednávatelia podnikatelia, obchodné spoločnosti, štátne inštitúcie, príspevkové organizácie, neštátne organizácie, ktorých zriaďovateľom sú štátne inštitúcie.

9.2. V prípade ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá poníma ochranu spotrebiteľa, právne vzťahy s dodávateľom sa riadia týmito VOP a právne vzťahy neupravené týmito VOP alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore s občianskym zákonníkom, sa budú riadiť výlučne občianskym zákonníkom a platnými a účinnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

9.3. Katalóg nie je cenová ponuka slúži len ako propagačný materiál dodávateľa.

 

Čl.10 Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa ak v nich nie je ustanovené inak.

10.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.

10.3. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

10.4. Doručovanie: Objednávka, potvrdenie objednávky alebo iné písomnosti podľa týchto VOP sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane:

a) pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako nedoručená;

b) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo odmietnutia prevziať zásielku;

c) pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v príslušnom registri alebo na poslednú známu adresu, dňom kedy je adresátom prevzatá alebo kedy je doručovateľom odosielateľovi vrátená ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s poznámkou adresát neznámy, adresát nezastihnutý alebo s inou poznámkou podobného významu.

10.5. Zaslaním objednávky objednávateľa, objednávateľ pristupuje k týmto VOP dodávateľa a sú pre objednávateľa záväzné dňom potvrdenia objednávky dodávateľa. V prípade ak dôjde k rozporu medzi objednávkou a týmito VOP objednávateľa, má prednosť to, čo bolo písomne dohodnuté v objednávke.

10.6. Dodávateľ si vyhradzuje možnosť zavedenia technických a farebných odchýlok výrobkov. Dodané výrobky a fotografie v katalógu sa preto môžu líšiť.

10.7. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby tlače.

 

Čl.11 POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

Vážení zákazníci,

v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Spoločnosť Hravá škôlka s.r.o. Vám nad rámec zákona umožňuje odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 100 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 100 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na tomto odkaze: formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak nám zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste nám uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a súčasne vrátený tovar, tak ako je uvedené nižšie. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar zašlite alebo ho prineste na adresu nášho sídla uvedenú v záhlaví tohto dokumentu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Rovnako zodpovedáte za porušenie autorských práv a ostatných práv duševného vlastníctva.

 

Hravá škôlka s.r.o.

 

 Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.