Prečo je mediálna výchova pre vaše deti dôležitá?

Prečo je mediálna výchova pre vaše deti dôležitá?

Digitálne technológie a média sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Deti sú čoraz viac ponorené do digitálneho sveta, čo rodičom prináša mnoho výziev a výchova sa častokrát stáva náročnejšou. O tom aká je dôležitá mediálna výchova a ako ju implementovať do rodinného života sme sa pýtali odborníčky na médiá, Mgr. Lenky Regrutovej, PhD. 

Vo všeobecnosti sa mediálna výchova definuje ako celoživotný proces, ktorý je spojený so zvyšovaním mediálnej gramotnosti. Ide o zvyšovanie vedomostí, zručností, kompetencií, schopnosti analýzy, tvorby a kritického prístupu k médiám. “Ak si prečítame túto definíciu, tak sa dôležitosť mediálnej výchovy a rozvoja mediálnych kompetencií ukazuje ako niečo prirodzené a nevyhnutné aj pre každodenný život. Všetci sme totiž vystavení pôsobeniu mediálneho obsahu v rozličnej forme a rozličným spôsobom sa zapájame aj do tvorby mediálnych obsahov,” pribllížila Mgr. Lenka Regrutová, PhD. 

Čo je cieľom mediálnej výchovy? 

Hlavným cieľom mediálnej výchovy je podpora zodpovedne využívať médiá vo svoj prospech a rozvíjať aj kritický postoj k mediálnym obsahom, čo sa týka každej vekovej kategórie. “Deti a mládež predstavujú špecifickú skupinu aj v tom, že vo viacerých oblastiach potrebujú pomoc dospelých, preto je dôležité správne nastaviť rodičovskú mediáciu už od útleho detstva a to nielen v zmysle reštrikcie (redukcie času s médiami), ale aj v zmysle spoločného sledovania a rozhovorov o médiách, no to si vyžaduje aj od rodičov preukázať potrebnú úroveň mediálnej gramotnosti.”

Medzi najdôležitejšie zručnosti, ktoré by deti mali v rámci mediálnej výchovy je získať kritický postoj k médiám, mať schopnosť prijímať a interpretovať mediálne obsahy a tvoriť obsah. Deti sú vystavené rôznym digitálnym rizikám ako je kyberšikana, predátorské online správanie, nevhodný obsah či závislosť na internetových a televíznych zariadeniach. Práve mediálna výchova môže pomôcť deťom rozoznať tieto riziká a vedieť ako sa pred nimi chrániť. Mediálna výchova zároveň učí kriticky hodnotiť informácie a rozlišovať medzi spoľahlivými a neoverenými zdrojmi. Okrem toho mediálna výchova učí deti rešpektovať súkromie iných a správať sa v online svete slušne. “Súčasné deti sa spájajú aj s pojmami ako digitálni domorodci či digitálne deti, tzn., že sa narodili v dobe rýchleho rozvoja digitálnych technológií a aj od skorého veku ich dokážu aktívne používať. To však neznamená, že si dokážu adekvátne vybrať obsah vhodný pre ich vek a že dokážu byť imúnni voči nežiadúcim vplyvom médií. V tomto kontexte je však určite potrebné rozlišovať, o akej vekovej kategórii detí sa rozprávame a to si samozrejme žiada aj špecifický prístup a opätovne je potrebné pripomenúť, že to dieťa samo nedokáže a vyžaduje si to zásah dospelého. Napr. je málo pravdepodobné, že sa dieťa naučí samo redukovať čas s médiami, vypne v istom čase bez určenia pravidiel obľúbenú hru, rozprávku a že dokáže vyhodnotiť, ktorý titul je pre neho prospešný a podobne.”

Ako u detí podporovať mediálnu gramotnosť? 

“Rodičia sa môžu a mali by v tomto smere zapojiť niekoľkými spôsobmi, pričom nestačí len nastaviť pravidlá, ale spoločne s dieťaťom sledovať obsah a následne sa o ňom aj rozprávať. Podobne ako pri iných oblastiach nestačí uplatniť len princíp zákazov a príkazov. V posledných rokoch vyšlo aj viacero knižných publikácií a iných foriem prevencie (napr. aj rôzne podcasty), ktoré pomáhajú rodičom orientovať sa vo svete médií a ponúkajú niekoľko tipov a rád, ako sa s deťmi rozprávať o médiách.”

Nedostatok pri osvojovaní si základov mediálnej výchovy vidí odborníčka najmä v nesystematickom ukotvení mediálnej výchovy v školskom prostredí. Tá je na väčšine škôl realizovaná prostredníctvom prierezových tém na rozličných predmetoch, prípadne sa dopĺňa prednáškami s odborníkmi. Lepší výsledok by sa však dosiahol, keby sa objavovala ako samostatný predmet vedený učiteľmi s potrebnými zručnosťami. Ďalším nedostatkom je aj to, že samotní učitelia často nevedia, čo mediálna výchova obnáša a ako jednotlivé témy žiakom sprostredkovať. Problém časokrát však nastáva už pri rodičocch, ktorí nie vždy vedú svoje deti k správnym návykom. “Pomerne často možno vidieť už deti vo veku 2 - 3 rokov, ako sledujú na mobiloch rodičov krátke videá pri jedle či nákupe a prstom si po krátkych sekvenciách menia obsah, ktorý si vyberajú intuitívne,” doplnila odborníčka. 

Ako začať s mediálnou výchovou? 

  • nastavte pravidlá týkajúce sa používania digitálnych zariadení,
  • rozprávajte s deťmi ako ich správne využívať,
  • pýtajte sa čo robia na internete,
  • hovorte im o online bezpečnosti, 
  • pomôžte deťom vyberať vhodný obsah na internete, 
  • diskutujte o tom, ktoré online obsahy sú správne, a ktoré nie. 

“Moje odporúčanie je začať čo najskôr a začať aj od seba (rodiča, učitelia). Vyhľadať si zdroje, ktoré prinášajú pozitívne výsledky z praxe a neostať len pri občasnej preventívnej prednáške, keď sa objaví nejaký problém u detí (napr. prípad kybešikany, závislosti na hrách a pod.). Úroveň mediálnej gramotnosti sa pravidelne sleduje a nový mediálny zákon z minulého roka zabezpečil aj ďalšie povinnosti Rady pre mediálnej služby (cieľ: iniciovať, skúmať a analyzovať mediálne prostredie s ohľadom na mediálnu gramotnosť, iniciovať a vykonávať aktivity na jej podporu).  Vznikla aj platforma Mediálna gramotnosť+, ktorej členmi sú zástupcovia organizácií a inštitúcií, ako aj odborníci, ktorí sa venujú aktivitám na podporu mediálnej gramotnosti. Aj spolupráca a aktivity členov platformy, o ktorých verejnosť pravidelne informuje Rada pre mediálne služby, sú dobrým krokom k systematickým zmenám, ktoré môžu v konečnom dôsledku pomôcť zvýšiť mediálnu gramotnosť rozličných vekových skupín populácie.” 

Mediálna výchova je nevyhnutnou súčasťou výchovy detí v digitálnom veku. Vďaka mediálnej gramotnosti sa deti stanú informovanými a zodpovednými účastníkmi digitálneho sveta. Mediálna výchova im pomáha rozvíjať zručnosti a kompetencie na bezpečné a zodpovedné používanie médií a digitálnych technológií. Zapojte sa preto do mediálnej výchova vo vašej rodine a pomôžte svojim deťom sa orientovať v digitálnom svete s istotou a minimálnym rizikom. 


Košík (0)

Zatiaľ sa v košíku nič nenachádza.